Vyšetrenia psychickej spôsobilosti

Vykonávame vyšetrenia psychickej spôsobilosti na rôzne účely. Pre najrýchlejšie informácie nám prosím v časti Kontakt vyplňte rýchly kontaktný formulár so žiadosťou o informácie a my Vás následne budeme telefonicky kontaktovať.

Informácie pre záujemcov o vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre držanie strelnej zbrane.

Držiteľ ktoréhokoľvek typu zbrojného preukazu je pri manipulácii so zbraňou povinný mať pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane. Držiteľ, ktorý už má doklad o psychickej spôsobilosti je povinný mať aj tento doklad pri sebe.

Pri kontrole nesmie byť doklad o psychickej spôsobilosti starší ako 10 rokov. Podľa novely zákona noví žiadatelia o zbrojný preukaz tento doklad predkladajú už pri žiadosti a nesmie byť starší ako tri mesiace. Doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo vydáva klinický psychológ po odbornom psychologickom vyšetrení v troch výtlačkoch. Jeden výtlačok je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa. Zvyšné dva výtlačky psychológ odovzdá držiteľovi zbrojného preukazu. Držiteľ má povinnosť jeden výtlačok psychologického posudku predložiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal. Držiteľovi zbrojného preukazu tak zostane jeden výtlačok posudku, ktorým pri kontrole preukazuje psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti. V takom prípade policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu alebo jeho skupiny.

Rovnakú povinnosť majú aj držitelia zbrojného preukazu skupiny C, ak v zamestnaní manipulujú so zbraňou kategórie A alebo B.

Viac na stránkach Ministerstva vnútra SR