Prehľad

 
Psychoterapia

Psychické ochorenia, podobne ako iné ochorenia, nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým. U ľudí pri nich dochádza ku chorobným zmenám v pocitoch, myslení, konaní, je narušená ich výkonnosť v práci a v škole, a tiež vzťahy s priateľmi a rodinou.

Psychické ochorenia sa nevyhýbajú nikomu. Postihujú tak ženy, ako aj mužov, deti všetkých vekových kategórií, ľudí všetkých rás a spoločenského postavenia.
Človek, trpiaci psychickým ochorením sa môže cítiť ochromený, znecitlivený alebo vystrašený neželanými emóciami alebo zážitkami. Nevysvetliteľné pocity smútku, premáhajúca úzkosť, pocity osamelosti, strata zamestnania, rozvod, úmrtie milovanej osoby, zneužívanie alkoholu alebo drog - toto všetko sú dôvody, kvôli ktorým by človek mal vyhľadať psychoterapeutickú pomoc.

Psychoterapia, alebo "terapia rozhovorom" je účinnou a často odporúčanou metódou liečby u ľahkých a stredne ťažkých prípadov emočných či duševných porúch. U ťažších prípadov sa psychoterapia používa v kombinácii s medikáciou.

Výskumy ukazujú, že pomocou psychoterapie dôjde ku zlepšeniu stavu u väčšiny pacientov. Bohužiaľ, veľmi veľa ľudí s emočnými problémami psychoterapeutickú pomoc nevyhľadá. Príčiny bývajú rôzne - ľudia nerozpoznajú, že ich ťažkosti sú známkami ochorenia, majú obavy, že sa o tom niekto dozvie, a že to bude mať pre nich negatívne dôsledky v škole, práci alebo doma.

Čo je psychoterapia?

Psychoterapia je proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa klient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu. Cieľom môže byť tiež pomoc pri prekonávaní určitého špecifického problému alebo stimulovanie citového rastu a uzdravenia.

Psychoterapia môže mať podobu pravidelných, obvykle 45 až 50 minút trvajúcich sedení, počas ktorých sa klient spolu s psychoterapeutom snaží identifikovať emočné, duševné, či iné problémy, učí sa ich zvládať a postupne prekonávať. V spoločnej diskusii odhalia podstatu týchto problémov, čo mu umožní lepšie si porozumieť. Psychoterapia je aktívny proces, vyžadujúci sústredenosť, energiu a zaangažovanosť oboch strán. Terapia mnohých pacientov, zvlášť tých, u ktorých sú problémy súvisiace so správaním, pozostáva zo 16 a viac sedení. Individuálna psychoterapia prebieha v intímnej atmosfére vzťahu psychológ - klient. Existuje však aj psychoterapia skupinová, manželská alebo rodinná.

Hoci u väčšiny ľudí, ktorí podstúpia psychoterapiu, dôjde k zlepšeniu, nejedná sa o nič magické. Nie je to žiadna procedúra, ktorú vykonáva terapeut na pacientovi, skôr je to proces medzi terapeutom a pacientom, v ktorom títo dvaja spolupracujú.

Druhy psychoterapie

Existuje niekoľko druhov psychoterapie. Až na niektoré výnimky v niektorých špeciálnych prípadoch, žiadny druh psychoterapie nie je "lepší" než iný. To, aký druh psychoterapie psychoterapeut zvolí u daného pacienta, závisí od charakteru jeho psychických ťažkostí, od jeho stavu a od okolností. Niektoré druhy psychoterapie sa sústreďujú na dianie tu a teraz, iné skúmajú minulé skúsenosti s cieľom dosiahnuť vhľad do toho, ako sa problémy pacienta rozvíjali a ako by ich bolo možné v súčasnosti prekonať. Pri výbere terapie alebo terapií, ktoré by mohli byť u daného pacienta najúčinnejšie, terapeut berie do úvahy povahu pacientových problémov, jeho osobnosť, kultúrne pozadie a skúsenosti.

Pre jeden špecifický problém môže zvoliť určitú špecifickú metódu, napr. pri rozumovo nevysvetliteľnom strachu z vody môže byť najvhodnejšia behaviorálna terapia. Pri iných problémoch toho istého pacienta zvolí iné postupy, napr. techniky odvodené z rôznych typov psychoterapie.

Predpoklady efektívnej psychoterapeutickej práce

Vzťah medzi klientom a terapeutom - terapeutický vzťah, je jedinečným partnerským vzťahom. Psychoterapia môže byť úspešná jedine vtedy, keď sa obe strany zo všetkých síl snažia dosiahnuť ciele, ktoré si spoločne vytýčili. Základom terapeutického vzťahu je vzájomná dôvera, rešpekt a dôvernosť. Zachovávanie dôvernosti je jednou zo základných podmienok, ktoré sa musia v psychoterapii dodržiavať.

Tak klient ako aj terapeut majú jasne vymedzenú zodpovednosť. Pacient musí byť úprimný a čestný, ochotný odkryť pred terapeutom často nepríjemné pocity a myšlienky, musí byť otvorený pre nový vhľad do svojich problémov, a niekedy tiež vypracovávať zadané domáce úlohy. Úlohou terapeuta je pozorne načúvať, ujasňovať, interpretovať a poukazovať na súvislosti, ktoré nemusia byť pacientovi vždy zjavné. Pomáha mu uvedomiť si, a keď je to potrebné i modifikovať určité spôsoby správania. Keďže sa jedná o vzťah partnerskej spolupráce v psychoterapeutickom procese, obaja, terapeut aj klient, spolupracujú na robení terapeutických rozhodnutí, vrátane rozhodnutia o ukončení liečby.

Vzťah pacient - terapeut je vskutku mimoriadnym vzťahom, nejedná sa ani o priateľský, ani o obchodný vzťah. Hoci pacient zdieľa terapeutovi veľmi osobné pocity a myšlienky, intímny kontakt, zvlášť sexuálny vzťah medzi nimi, nie je za žiadnych okolností vhodný, prípustný ani užitočný.

Ako dlho trvá psychoterapia?

Dĺžka terapie závisí od viacerých faktorov. Jedným z najdôležitejších je povaha ochorenia alebo problému, na ktorý sa psychoterapia zameriava. V závislosti od psychického ochorenia daného pacienta a od zvoleného druhu psychoterapie, môže liečba pozostávať z niekoľkých sedení, alebo trvá oveľa dlhšie. Vo všeobecnosti platí, že čím je ochorenie ťažšie a komplikovanejšie, tým si vyžaduje dlhšiu terapiu. Na zvládnutie určitých špecifických príznakov sa často volí krátkodobá psychoterapia (do 16 sedení).

Psychoterapeutický proces je nezriedka veľmi náročný na čas, ale napriek tomu je výhodný aj z ekonomického hľadiska. Vďaka účinnej psychoterapii sa napr. zníži počet pacientových návštev u lekára, laboratórnych, röntgenových a iných vyšetrení a hospitalizácií na oddeleniach pre liečbu telesných ochorení, ktoré sú spôsobené psychickými faktormi, stresom. Zníži sa tiež potreba psychiatrických hospitalizácií, počet dní pracovnej neschopnosti, vymeškávanie zo zamestnania, spotreba liekov. A naopak, dôsledkom neliečenia psychických ochorení sú narušené vzťahy, strata zamestnania alebo slabý výkon v práci, zneužívanie drog a alkoholu, zbytočné lekárske vyšetrenia, psychiatrické hospitalizácie a dokonca samovraždy.

Varovné známky psychického ochorenia:

1. Spozorované zmeny osobnosti.
2. Neschopnosť vysporiadať sa s problémami a vykonávať bežné denné činnosti.
3. Podivné alebo velikášske myšlienky.
4. Nadmerná úzkosť.
5. Neustupujúca depresia alebo apatia.
6. Výrazné zmeny v stravovacích alebo spánkových návykoch.
7. Myšlienky alebo reči o samovražde alebo sebapoškodzovaní.
8. Extrémne výkyvy nálady, smerom nahor alebo nadol.
9. Zneužívanie alkoholu alebo drog.
10. Nadmerný hnev, nevraživosť alebo násilné správanie.

Ak zažívate jeden alebo viac z týchto varovných príznakov, mali by ste čo najskôr navštíviť psychológa, psychiatra alebo iného odborného lekára.

Urobte tak prvý krok k tomu, aby ste sa mohli cítiť lepšie...

Nižšie nájdete oblasti v ktorých poskytujeme poradenstvo a psychoterapiu. Nerobte si starosti ak neviete, čo by bolo pre vás najvhodnejšie. Radi vám poradíme a pomôžeme nájsť najlepšiu voľbu.

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA A PSYCHOTERAPIA DOSPELÝCH


Každý z nás sa v živote stretne so situáciami, ktoré sa zdajú byť bez východiska a stláčajú nás k zemi. Či už je to traumatická udalosť, smrť blízkej osoby, pocit beznádeje alebo strata zmyslu života, vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto je ochotný nás pozorne vypočuť a pomôcť. V rámci klinickej psychológie a psychoterapie dospelých sa zameriavame na nasledujúce príznaky:
•  akútne psychické krízy - strata partnera, zamestnania, životných istôt,  
   zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera, alebo blízkeho človeka, ...

PÁROVÁ TERAPIA


Ľudské vzťahy dokážu byť zložité. K svojmu partnerovi či partnerke chcete byť čo najblišie, ale máte pocit, že je medzi vami neprekonateľná stena. Vytratila sa komunikácia medzi vami, objavili sa hádky a vy neviete ako vo vzťahu ďalej ...

PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCIÍ


Narodenie dieťaťa je veľká udalosť pre každú matku aj otca. Prioriity v našom živote sa menia, prednosť a najvyššiu pozornosť dostáva malý novorodenec. To však so sebou prináša aj novú zodpovednosť a potrebu porozumieť jeho potrebám, byť pripravený na nové situácie a pomôcť pri ťažkostiach. Najmä mladé mamičky, ...

NOVINKA - BIOFEEDBACK A NEUROFEEDBACKBiofeedback - umožňuje odmerať a minimalizovať účinok stresu na organizmus. Táto prístrojová technika založená na meraní psychofyziologických funkcií predstavuje objektívny pohľad na činnosť nervového systému, najmä jeho autonómnej časti, ktorá je najviac ovplyvnená záťažou a stresom.

Neurofeedback – pomáha naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu. Liečba a pomoc u detí a dospelých:

• Hyperaktivita a poruchy pozornosti /ADD, ADHD/...

ODBORNÉ PORADENSTVO PRI ODOBRATÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

Ponúkame odborné psychologické poradenstvo, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, alebo liečiva a neboli psychiatrom diagnostikovaní ako závislí.

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru...

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA


Aby sme vedeli posúdiť spôsobilosť vodiča, vykonávame odborné psychologické vyšetrenie, ktoré sa zameriava na zistenie výkonových zložiek psychiky, senzomotorickej reaktivity, osobnostných charakteristík a ďalších schopností, ktoré sú dôležité pre správne a bezpečné ovládanie motorového vozidla.

VYŠETRENIA PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek na posudzovanie psychickej spôsobilosti.