Dopravná psychológia

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

 podľa zákona 313/2011 z 13.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa vyhlášky 413/2010 a 361/2011 MV, ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

 Vyšetrujeme skupiny profesionálnych vodičov (žiadateľov) a vodičov:

  • Držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C, D, E (každých 5 rokov)
  • Žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny C, D, E
  • Vodičov taxislužby
  • Inštruktorov autoškôl
  • Vodičov s odobratým vodičským preukazom
  • Vodičov, ktorí sa pre 3 priestupky podrobujú psychologickému preskúšaniu
  • Dôchodcov
  • Vodičov so zdravotnými kontraindikáciami na vyžiadanie lekára

Na vyšetrenie je potrebné priniesť si občiansky preukaz, vodičský preukaz, zdravotnú dokumentáciu, ak potrebujete, okuliare a prísť odpočinutý.

Ponúkame odborné poradenstvo pre vodičov:

  •  ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

Postup: polícia (OR PZ) najskôr vydá rozhodnutie o povinnosti absolvovať vyšetrenie u psychiatra (Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti na alkohole alebo inej návykovej látke). Ak psychiater vylúči závislosť, následne OR PZ vydá rozhodnutie o povinnosti  podrobiť sa odbornému poradenstvu u dopravného psychológa.
Cieľom poradenstva je predísť ďalším jazdám pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Absolvovanie poradenstva je zákonnou podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok.