Detská klinická psychológia a psychoterapia

Oblasti, ktoré pokrývame v rámci detskej klinickej psychológie a psychoterapie sú nasledovné:

•  výchovné ťažkosti, poruchy správania a prežívania, úzkostné a depresívne stavy, neurotické reakcie,
•  poruchy príjmu potravy,
•  poruchy autistického spektra,
•  poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD, ADD),
•  problémy s odlúčením od rodičov, sťažená adaptácia na kolektívne zariadenia,
•  nadmerné afekty negativizmu a zlosti, dôsledky traumatických zážitkov - smrť blízkeho, ťažkosti v učení, detské strachy, nízka sebadôvera  a mnohé iné...

Psychoterapeuticky pracujeme s deťmi od obdobia, kedy dokážu s nami spolupracovať, akceptovať nás ako partnera v hre, alebo v inej liečebnej činnosti.

Aj tu však akceptujeme isté obmedzenia, ktoré hovoria o tom, že čím je dieťa mladšie, tým častejšie pracujeme s dieťaťom prostredníctvom rodiča a používame na tento účel filiálnu terapiu. Rodič je v tejto situácii po našom vyškolení terapeutom, ktorý podporuje zmenu u dieťaťa podľa presne a jasne definovaných postupov a liečebného plánu. V presne definovaných obdobiach potom s rodičom analyzujeme zmeny, ktoré terapia priniesla a spoločne včleňujeme nové terapeutické ciele.

Často pracujeme s deťmi predškolského a školského veku, zvláštnosťou už nie je práca s deťmi mladšími ako 3 roky, kedy rodičia prichádzajú viac s cieľom sledovania a prevencie, prípadne korekcie. Súčasťou našej práce je aj vývinové posúdenie dieťaťa na úrovni intelektu, osobnosti a emócií, ktoré realizujeme u detí od 2,5 roka.


1. Detská psychoterapia

Uvádzame ju na prvom mieste, lebo sa často stretávame s dopytom na tento typ služby. Najčastejšie uplatňujeme v našej praxi terapiu hrou, u malých detí často filiálnu terapiu v práci s dospievajúcimi volíme rôzne formy psychoterapeutickej práce, ktoré pomôžu liečiť a uvoľňovať rôzne typy problémov u detí a dospievajúcich.

Filiálnu terapiu môžeme charakterizovať ako alternatívnu metódu liečenia problémov detí, kde rodič vystupuje ako spojenec v terapeutickom procese a zároveň sa stáva primárnym terapeutickým činiteľom. V terapii hrou je hlavným prostriedkom hra, ktorá prostredníctvom kreativity dieťaťa dáva priestor impulzom, ktoré sú mimo vedomia dieťaťa. Je vnímaná ako prirodzený jazyk, ktorý umožňuje dieťaťu dať význam okolitému svetu prostredníctvom svojich činností symbolickej komunikácie s dospelými.

Terapia hrou je metóda, ktorá pomáha deťom vyjadriť svoje pocity. Pri terapii je vytvorené bezpečné, dôverné a starostlivé prostredie, ktoré dáva dieťaťu možnosť slobodne sa hrať s minimálnymi obmedzeniami. Hlavným prostriedkom je hra, ktorá prostredníctvom kreativity dieťaťa dáva priestor impulzom, ktoré sú mimo vedomia dieťaťa. Je vnímaná ako prirodzený jazyk, ktorý umožňuje dieťaťu dať význam okolitému svetu prostredníctvom svojich činností a symbolickej komunikácie s dospelými. Využíva tak svoje prirodzené schopnosti vyvíjať sa správnou cestou a celkovo napredovať vo vývine.
 
V priebehu terapie sa dieťa učí osvojovať si stratégie zvládania rozličných životných situácií, s ktorými sa stretáva avšak ich nedokáže samé zmeniť. Učí sa tiež sebakontrole, rešpektovať a akceptovať seba samého, taktiež robiť samostatné rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Do procesu môže terapeut vstupovať a zažívať svet dieťaťa. Aktívne s ním zdieľa situácie a svoje pozorovania buď dieťaťu spätne reflektuje a tým mu dáva dôležitú spätnú väzbu o pocitoch a prežívaní alebo dieťa povzbudzuje k čo najväčšiemu slobodnému prejavu vlastných komentárov a interpretácií.

Pri psychoterapii využívame najmodernejšie prístupe hovoriace o priamych dôkazoch úspešnosti terapie (evidence based). Využívame metódy biofeedbacku a neurofeedbacku v liečbe, používame metódy sand play therapy – terapiu pieskom, využívame metódu scénotestu v práci s deťmi a dospievajúcimi.

2. Psychodiagnostika detí a mládeže

Poskytujeme komplexné psychologické vyšetrenia na žiadosť lekára, školy a na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Pracujeme s najmodernejšími štandardizovanými psychologickými metódami.

Pri vyšetrení používame aj najmodernejšiu prístrojovú techniku z oblasti aplikovanej klinickej psychofyziológie – biofeedbackové a neurofeedbackové posúdenie, ktoré sa v praxi aj vo výskume vykazuje ako vysoko efektívne (evidence based).


...A zároveň vieme, že nie všetky informácie sú pre detské uši. Snažíme sa pracovať tak, aby sme deti posilnili a nie oslabili...